✓ vše skladem a do 48 hodin u Vás! ✓ ručně šitá móda pro děti ✓ doplňky pro bezobalový nákup ✓ módní doplňky ✓ výrobky pro péči o tělo | Karlosinka.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

Internetový obchod: Krámek Karlosinka

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Anna Stulíková, IČO: 07748949, se sídlem Havlíčkova 80, 344 01 Domažlice (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých zákazníků (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

 

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro zákazníky Poskytovatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Poskytovatele.

 

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

 1. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

 

 • Poskytovatel zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

 

 1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého nebo jiného pobytu, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání),

 

 1. kontaktní údaje (zákazníkem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní či faxové číslo, e-mailová adresa, popř. jiný zákazníkem poskytnutý kontaktní údaj).

 

 • Poskytovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

 

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 • Subjekt údajů je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost osobních údajů je odpovědný subjekt údajů. Poskytovatel za správnost poskytnutých osobních údajů nenese odpovědnost.

 

 

 1. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

 

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

 

 1. Dodání objednaného zboží a realizace prodeje

 

 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy včetně dodání a fakturace objednaného zboží.

 

 • V případě tvorby objednávky Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

 

 • Poskytovatel dále v souvislosti s realizací prodeje zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů), při administraci a vytváření účtů na webu, používání webových aplikací apod.

 

 1. Ochrana práv Poskytovatele v případě sporu se zákazníkem

 

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Poskytovatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 

 1. Identifikace zákazníka

 

 • V tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a je nezbytné pro splnění právní povinnosti Poskytovatele při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení včetně nabídek produktů Poskytovatele a informací o pořádaných marketingových či jiných akcích prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

 • V tomto případě Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Poskytovatel prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Poskytovatel zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

 

 

 1. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

 

 • Poskytovatel využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

 

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Poskytovatele a případně jeho pověřených zaměstnanců zpracovávány také jinými subjekty, jejichž služeb Poskytovatel využívá při plnění svých závazků a povinností a realizaci prodeje. Tyto externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, si Poskytovatel pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

 

 • Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům subjektu údajů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

 

 1. osoby, které pro Poskytovatele zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Poskytovatel pro tyto služby využívá;

 

 1. osoby, které pro Poskytovatele zajišťují některé související služby spojené s distribucí a dopravou zboží Poskytovatele nebo zasíláním obchodních sdělení;

 

 1. advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek Poskytovatele.

 

 • Poskytovatel je dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

 

 

 1. Doba zpracovávání osobních údajů

 

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 • V případě plnění právních povinností Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

 • V případě, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

 

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem a po uplynutí doby zpracování jsou osobní údaje vymazány bez možnosti jejich obnovení.

 

 

 1. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

ze strany Poskytovatele

 

 • Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 

 1. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

 

 1. právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou Poskytovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

 

 1. právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

 

 1. právo na opravu (právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);

 

 1. právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Poskytovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);

 

 1. právo na výmaz (právo požadovat, aby Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

 

 1. právo vznést námitku proti zpracování;

 

 1. právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Možnosti kontaktování Poskytovatele

 

 • V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na Poskytovatele písemně na adrese Havlíčkova 80, 344 01 Domažlice, či na tel. č. +420 728 069 944 nebo e-mailové adrese: Anny.R@seznam.cz.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.karlosinka.cz. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytování služeb.

 

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na internetových stránkách Poskytovatele www.karlosinka.cz s uvedením data účinnosti takové změny.

 

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 6.  2021.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení