✓ vše skladem a do 48 hodin u Vás! ✓ ručně šitá móda pro děti ✓ doplňky pro bezobalový nákup ✓ módní doplňky ✓ výrobky pro péči o tělo | Karlosinka.cz

Obchodní podmínky

Internetový obchod: Krámek Karlosinka

 1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky Anna Stulíková, IČO: 07748949, se sídlem Havlíčkova 80, 344 01 Domažlice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která mimo rámec její podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jejího povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.karlosinka.cz.

 

 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 • Kupující odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího: www.karlosinka.cz

 

2. Uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. K platnosti objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři a tento odeslat. Přijetí objednávky bude prodávajícím neprodleně potvrzeno kupujícímu na uvedenou elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky prodávajícím. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran.

 

 • Kupující má právo požadovat změny v nevyřízené objednávce popř. její storno elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího Anny.R@seznam.cz.

 

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Na tyto obchodní podmínky včetně reklamačních podmínek je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, popř. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele surovin či zboží.

 

 • Prodávající vyřizuje objednávky během 1-3 pracovních dnů. Prodávající se snaží vyřídit objednávky co nejdříve, nejčastěji do 24 hodin po objednání, je-li zboží skladem.) Pokud objednané zboží není skladem, je kupujícímu poskytnuta informace o termínu dodání; na základě této informace se může kupující rozhodnout, zda na objednávce trvá, či nikoliv.

 

 3.Kupní cena a platební podmínky

 • Cena zboží uvedená u každého výrobku v internetovém obchodě nezahrnuje případné náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající není plátcem DPH.

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při převzetí zboží osobně, nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě stanovené v zálohové faktuře a platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • Zaplacená kupní cena u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 7 dnů zpět na účet, ze kterého byla placena, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

 4. Dodání zboží

 • Objednané zboží si může kupující bezplatně vyzvednout po předchozí domluvě s prodávajícím osobně v Domažlicích na předem smluveném místě, nebo jej prodávající může doručit vlastní dopravou, smluvním přepravcem či prostřednictvím České pošty.

 

 • Při objednávce nad 2000,- Kč kupující dopravné po ČR neplatí. V ostatních případech je dopravné účtováno dle ceníku České pošty či smluvního přepravce. Výjimkou je doprava na Slovensko či do jiných států EU, kde se poštovné vždy pohybuje v cenách od 280,- Kč dle sazebníku České pošty, platba je možná pouze převodem.

 

 • Po dobu přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu je zboží pojištěno. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost originálního obalu a celkový stav výrobku za přítomnosti řidiče. V případě poškození originálního obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 5. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě.

 

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na e-mailovou adresu Anny.R@seznam.cz, popř. telefonicky na tel. +420728069944 formou jednostranného právního jednání (například zaslaným dopisem prostřednictvím e-mailu, popř. SMS).

 

 • Kupující je povinen odebrané zboží prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

 

 • Prodávající vrátí kupujícímu peněžní částku, kterou obdržel od kupujícího, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání, tj. prodávajícím nabízený (osobní odběr).

 

 • Kupující je povinen odebrané zboží zaslat zpět prodávajícímu nebo je předat osobně na adrese Anna Stulíková, Havlíčkova 80, 34401 Domažlice. Zboží nelze zaslat na dobírku, v takovém případě nebude zboží prodávajícím převzato. K doporučené zásilce s vráceným zbožím je třeba přiložit daňový doklad (stačí kopie), uvést informaci, zda kupující zboží vrací nebo reklamuje, a dále způsob vrácení peněžní částky za vrácené zboží včetně uvedení čísla bankovního účtu.

 

 6. Odpovědnost za vady a reklamační podmínky

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé opotřebením, b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, c) vady vzniklé nesprávným skladováním, d) vady vzniklé neúdržbou a znečištěním. Záruční lhůta se nemusí shodovat se životností výrobku/dobou spotřeby, která je uvedená na výrobku.

 

 • Reklamaci je třeba oznámit na elektronickou adresu prodávajícího R@seznam.cz, nebo tel.: 728069944. Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu: Anna Stulíková, Havlíčkova 80, 344010 Domažlice. Spolu se zasláním reklamovaného zboží je třeba uvést důvod reklamace (popis závady), kontaktní údaje kupujícího a požadavek na vyřízení reklamace a přiložit doklad o nabytí reklamovaného zboží.

 

 • Prodávající vyřídí reklamaci co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, tedy převzetí zboží prodávajícím, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. V uvedené lhůtě prodávající rovněž informuje kupujícího o výsledcích reklamace.

 

 7. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro splnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a její následnou evidenci a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 • Kupující tímto prohlašuje, že si je vědom svých práv dle zákona o ochraně osobních údajů, zejména že má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující prohlašuje, že byl poučen o svých právech a že poskytuje své údaje dobrovolně.

 

 • Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné třetí osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

 • Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

 8. Zasílání OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoliv prodávajícímu sdělit, že s tímto zasíláním nadále nesouhlasí.

 

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 9. Závěrečná ustanovení

 • Otázky výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito obchodními podmínkami je pro případné spory rovněž dána pravomoc českých soudů.

 

 • Kupující souhlasí s doručováním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce, popř. na jinou elektronickou adresu, kterou prodávajícímu poskytne.

 

 • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 • Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím jsou závazné obchodní podmínky ve znění zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího www.karlosinka.cz v den uzavření kupní smlouvy.

 

 • Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.karlosinka.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti dosavadního znění obchodních podmínek.

 

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 • Kontaktní údaje prodávajícího jsou tyto: Anna Stulíková, Havlíčkova 80, 344 01 Domažlice.

 

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 6. 2021.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení